Miljöpolicy

Layout & Dekor arbetar aktivt för att öka miljömedvetenheten hos
medarbetare och kunder samt för att ständigt minska vår miljöpåverkan.

1. Layout & Dekor upprättar årligen miljömål för verksamheten

2. vi identifierar, hanterar och minimerar miljörisker i vår verksamhet

3. vi hushåller med råvaror och energi

4. vi söker efter och väljer de mest miljövänliga alternativen till vår
produktion så länge det inte försämrar kvaliteten

5. vi klargör alla medarbetares miljöansvar och ser till att var och
en har den miljökompetens som krävs för arbetsuppgiften

6. vi lever minst upp till gällande lagstiftning och myndighetskrav

 

ISO miljöpolicy